Ухамсар гэж юу вэ?
Хүний ухамсарлах тухай ухамсарын онол өөрийн бодолтой, шүүмжтэй, эргэцүүлж тунгаасан хүнийг ухамсартай хүн гэдэг. Тиймээс хүний ухаан болон хүний ухамсар 2-ыг ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Ухамсар гэдэг хүний сайныг мөн зөвийг баримталж хийж, үйлдэж, шийдэж гарах үр дүнг тооцоолох чадварыг хэлнэ.