Боловсролоос шашинд ухарвал “Дээрээ төргүй, Доороо хөрсгүй“ болно