2015-2016 25 лекц
2015-2016  25  лекц С. Молор-Эрдэнэ

Есдүгээр сар 26, 2015 25 Лэкц

МЕТАФИЗИК БУЮУ ЕРТӨНЦ
1 10 сарын 3 Декарт: Эргэцүүлж бодох. медитац Descartes: Meditations
2 10 сарын 10 Кант: Цэвэр ухамсарлах. реазон Kant: Pure Reason
3 10 сарын 17 Шопенхауэр: Ерт
өнц миний хүсэл ба төсөөлөл. Schopenhauer: World
4 10
сарын 24 Хайдэггер: Хугацаа хугацаандаа байх. Heidegger: Being and Time
5 10
сарын 31 Виттгенштэйн: Хэл хязгаарлагдвал ертөнц хягаарлагдана. Wittgenstein: Tractatus

ЛОГИК БУЮУ ГАРГАЛГАА
6 11 сарын 7 Киеркэгаард: Эсвэл тийм эсвэл үгүй. Kierkegaard: Either/Or
7 11
сарын 14 Фрегэ: Утга ба учир. Frege: Sense and reference
8 11
сарын 21 Дуи: Судалгааны онол. Dewey: Logic
9 11 сарын 28 Хуссерл: Логикоор шинжлэх. Husserl: Logical investigations
10 12 сарын 5 Гоэдэл: Б
үрэн биш нотолгоо. Goedel: Incompleteness

ЭТИК БУЮУ ЁС СУРТАХУУН
11 12 сарын 12 Роулс: Либерализмын морал. Rawls: Liberalism
12 12 сарын 19 Цай Юанпэй: Хятадын этик. Cai Yanpei: Chinese Ethics
13 12 сарын 26 Ленин: Оросын этик. Lenin: Russian Ethics
14 1 сарын 2 Китаро: Японы этик. Nishida Kitaro: Japanese Ethics
15 1 сарын 9 Зингер: Хэрхэн амьдрах вэ? Singer: How are we to live?

 

ЭСТЕТИК БУЮУ ГОО ЗҮЙ

16 1 сарын 16 Хэгэл: Эстетикийн лекцүүд. Hegel: Aesthetics Lectures
17 1
сарын 23 Ницшэ: Урлагийн философи. Nietzsche: Philosophy of Art
18 1
сарын 30 Адорно: Эстетикийн онол. Adorno: Aesthetic Theory
19 2
сарын 6 Делуз: Мэдрэмжийн логик. Deleuze: Logic of Sense
20 2 сарын 13 Эко: Гоо сайханы т
үүх. Eco: History of Beauty

ПОСТМОДЕРН БУЮУ ОРЧИН ҮЕИЙН ДАРАА
21 2 сарын 20 Фуко: Дискурс буюу мэтгэлцээн. Foucault: Discourse
22 2
сарын 27 Хабермас: Коммуникатив буюу хамтдаа бүтээх. Habermas: Communicative action
23 3 сарын 5 Деррида: Деконструкц буюу зохиолыг эвдэх. Derrida: Deconstuction
24 3 сарын 12 Иглтон: Култур буюу соёл. Eagleton: Culture
25 3 сарын 19 Жижек: Хэгэл ба т
үүний сүүдэр. Zizek: Hegel

Molor-Erdene

Molor-Erdene

Molor-Erdene

Molor-Erdene

Molor-Erdene