Монголчууд майн 1-ны баярыг / хөдөлмөрчдийн баяр/ устгасан- / Mongolians destroyed labour day/